centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Fryske Gea lilk oer 4-baansdyk
vrijdag 17 november 2006

It Fryske Gea hat grutte krityk op Ed Nijpels. De natoerorganisaasje fynt it der fier by troch dat Nijpels as eks-foarsitter fan in grutte miljeu-organisaasje kiest foar in 4-baansdyk fan Dokkum nei de Wâldwei.

Direkteur Ultsje Hosper fan it Gea wynt him is ferbjustere oer it beslút fan Deputearre Steaten, earder dizze wike. It Fryske Gea sil der alles oan dwaan om de komst fan de 100- kilometerdyk te kearen.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024