centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As fuortdaliks 4-baans
woensdag 15 november 2006

De Sintrale As wurdt fan 2007 ôf fuortdaliks as fjouwerbaansdyk oanlein. En net, lykas earst de bedoeling wie, as in twabaansdyk. Dat ha Deputearre Steaten besletten. De nije dyk tusken Dokkum en de Wâldwei kostet sa'n 235 miljoen euro.

As je de dyk earst twabaans meitsje en letter ferbreedzje nei fjouwerbaans, kostet dat 30 miljoen euro ekstra. De nije autodyk wurdt mei 7,25 meter wol wat minder breed as de bedoeling wie.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024