centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Ynstimming oer Sintrale As
woensdag 17 mei 2006

In grutte mearderheid fan de Steaten ha ynstimd mei it foarkarstrasee fan de Sintrale As. Dat is de dyk fan Dokkum nei de Wâldwei by Nyegea. Der wurdt earst in bedrach fan 15 miljoen euro útlutsen foar de tariedings.

Ek it trajekt foar in rûnwei om Garyp hinne wurdt fierder útwurke, mar der is noch wol wjerstân fan boeren dy't lân ôfstean moatte. De Steaten ha fierder grien ljocht jûn foar it foarkarstrasee fan de Heak om Ljouwert.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024