centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As op goede plak
donderdag 13 april 2006 Dokkum

Ynwenners fan Dongeradiel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel lykje it yn grutte halen iens te wêzen mei it foarkarstrasee fan de Sintrale As sa't dat der no leit. Dat die woansdei bliken op in gearkomste yn Dokkum mei leden fan Provinsjale Steaten.

Fan de trettjin ynsprekkers wiene der tsien foar en trije tsjin it trasee. Der wie rekken holden mei sa'n 200 besikers, wylst der mar in 70 minsken op ôfkamen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024