centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
T-diel akkoart mei Sintrale As
donderdag 6 april 2006 Burgum

De ried fan de Tytsjerksteradiel giet akkoart mei it foarskarstrasee foar de Sintrale As, sa as dat koartlyn fêststeld is troch de provinsje. It giet hjir om de nije dyk dy't komme moat tusken Dokkum en Nyegea.

Earder al hawwe Dantumadiel en Dongeradiel in posityf advys jûn. In nije rûnwei om Garyp hinne sjocht T-diel net sitten. En der moat rekken holden wurde mei de natuur om Quatrebras hinne.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024