centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As vele miljoenen euro’s duurder
woensdag 22 maart 2006 Dokkum

De Centrale As gaat 46 miljoen euro duurder uitvallen dan totnogtoe was begroot. Dit is een gevolg van zestien wijzigingen in het voorkeurstracé voor de autoweg tussen Dokkum en Nijega, die Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben doorgevoerd naar aanleiding van driehonderd inspraakreacties.

Dat maakten Gedeputeerde Staten vanochtend bekend. Het college denkt de kostenstijging met dertig miljoen euro te kunnen beperken, als gevolg van efficiencyvoordelen. ,,Aanbestedingen van bouwprojecten laten zien dat de offertes de laatste jaren lager zijn dan de ramingen. Dat zien we bijvoorbeeld bij de aanleg van de aquaducten in Zuidwest-Fryslân”, aldus provinciewoordvoerder S. J. Terpstra.

In totaal wordt de aanleg van de autoweg exclusief btw nu geraamd op tweehonderd miljoen euro, in plaats van 184 miljoen euro. De aanleg van de Centrale As is het grootste infrastructurele project dat de provincie ooit om handen heeft gehad.

De zestien aanpassingen in het voorkeurstracé betreffen volgens de provincie vooral lokale aanpassingen, zoals het verschuiven van delen van de weg bij Dokkum en Damwoude. Een ingrijpende aanpassing is het opwaarderen van de fietstunnel onder de Zomerweg. Die wordt geschikt gemaakt voor alle verkeer. Ook komt er een tunnel onder de Foksegatten.

Op 17 mei nemen Provinciale Staten een besluit over het voorkeurstracé. De financiering is nog lang niet rond. Er is geopperd de weg te betalen uit de opbrengst van de Nuon-aandelen die de provincie bezit en een bijdrage uit het Waddenfonds. Ook de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel moeten een fors bedrag meebetalen. Het Rijk betaalt tot teleurstelling van de provincie niet mee aan het megaproject.

N381

Het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân trekt twee miljoen euro uit om het voorkeurstracé voor een verbeterde N381 uit te werken. Gedeputeerde Staten willen de weg die van Drachten naar Emmen loopt, opwaarderen tot een autoweg met een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen. Het geld wordt ook gebruikt voor het optrekken van een voorlichtingscentrum.

Het voorkeurstracé loopt vanaf de afslag Ureterp over de bestaande weg tot aan de bocht van Wijnjewoude. Daar gaat de weg westelijk langs het dorp. Vanaf Donkerbroek tot aan Oosterwolde Noord zal de autoweg als het allemaal doorgaat voeren langs de oostkant van de Opsterlandse Vaart. Tot aan de Drentse grens wordt weer het bestaande tracé gevolgd. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels ook opdracht gegeven tot het starten van een onderzoek naar grondverwerving.

De mogelijkheid om het traject tussen Drachten en Donkerbroek in de toekomst te verdubbelen, blijft open. De opwaardering van de N381 wordt begroot op 120 miljoen euro.

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024