centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Andere oplossing deel Centrale As overwogen
vrijdag 18 november 2005 Veenwouden

Er wordt nog eens heel goed gekeken of de Centrale As op een andere manier het landschappelijk waardevolle gebied tussen Veenwouden en Noardburgum kan doorkruisen. Dat heeft de stuurgroep van deze geplande autoweg tussen Dokkum en Nijega aangekondigd. De aantasting van het gebied is een zorg die door veel partijen geuit is tijdens de inspraakronde. In totaal zijn er zo’n driehonderd inspraakreacties gekomen op de plannen.

Dat zei projectadviseur B. Boersma gisteren voor de provinciale commissie Kritebelied, waarin allerlei maatschappelijke organisaties en belangenhebbenden zijn vertegenwoordigd. Naar aanleiding van de inspraakreacties zullen nog enkele aanpassingen worden gedaan, maar ze zullen niet leiden tot een wijziging van het voorkeurstraject van Gedeputeerde Staten van Fryslân en burgemeester en wethouders van Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel. Volgens dat plan voert de autoweg langs de bebouwde kom. ,,Het tast de leefbaarheid in enkele buurtschappen aan, maar verbetert de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de grotere plaatsen.”

Andere insprekers zijn bezorgd dat er sluiproutes langs nu nog rustige wegen gaan ontstaan, of vragen zich af waarom er niet een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur in plaats van honderd kilometer per uur komt. ,,Met die laatste reactie wordt verwezen naar de discussie in de Randstad, waar juist maxima van tachtig kilometer per uur worden doorgevoerd. Maar doorberekeningen wijzen uit dat in dat geval nog steeds veel verkeer de Centrale As zal mijden.”

B. van der Moolen sprak namens de Friese natuur- en milieuorganisaties twijfels over het nut van de aanleg van de Centrale As uit. Volgens hem ontbreekt het grote openbare belang dat nodig is om zo’n weg te mogen aanleggen door een gebied dat is aangewezen als nationaal landschap. Vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en LNV gaven ter plekke aan dat zij geen belemmeringen zien. Van der Moolen is daar nog niet van overtuigd en wees er als oud-medewerker van Rijkswaterstaat ook op dat de verwachte versterking van de economie door de aanleg van wegen in de praktijk nogal tegenvalt. ,,Het effect is in de praktijk bijna nul komma nul.’’

Verkeersgedeputeerde Baas antwoordde daarop dat de provincie in alle rapporten uitgaat van ,,realistische scenario’s”. ,,Zonder dat we alle heil van die weg verwachten, kun je toch zien dat activiteit ontstaat waar wegen en spoor liggen.”
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022