centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
‘Voorkeurstraject eenzijdig’
woensdag 26 oktober 2005 Noardburgum

De afweging die tot een voorkeurstracé van de Centrale As heeft geleid is ondoorzichtig, eenzijdig en kwalitatief onvoldoende. Dat vinden tien belangenorganisaties van dorpen, buurten en bewoners langs de route van de nieuwe autoweg tussen Dokkum en Nijega. Met informatie uit de milieueffectrapportage (mer) is volgens hen nauwelijks iets gedaan.

De lokale bevolking, landbouw, recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie lijken in het voorkeurstraject van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de colleges van Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Dongeradeel ondergeschikt gemaakt aan verkeerskundige uitgangspunten. Dat vinden de belangenorganisaties uit Noardburgum, Kuikhorne, Feanwâldsterwâl, Quatrebras, Damwoude en De Valom. De tien belangengroepen hebben hun bezwaren gezamenlijk verwoord in een 37 pagina’s tellende inspraakreactie.

In de afwegingsnota is volgens de bezwaarmakers niets gedaan met uitgebreide informatie over natuur, landschap en cultuurhistorie. Volgens hen wordt met name het landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevolle coulissenlandschap ten zuiden van de spoorlijn tussen Kuikhorne, Noardburgum, Quatrebras en Feanwâldsterwâl op onaanvaardbare wijze aangetast en opgeofferd.

In de mer wordt hierover uitgebreid gerapporteerd, maar bij de afweging is daar niets van terug te vinden, signaleren ze. Eerder vastgelegd beleid in diverse overheidsnota’s, zoals het bestemmingsplan buitengebied Tytsjerksteradiel, werken volgens H. Kremer van Werkgroep De Centraalste As onvoldoende door in de plannen voor het voorkeurstraject. Verder signaleren de belangengroepen dat de sectoren landbouw en recreatie in alle stukken niet of nauwelijks aan bod komen.

De presentatie middels de kaart wordt misleidend en suggestief genoemd. ,,Er is slechts een simpele lijn getekend, terwijl het einddoel een vierbaansweg is met allerlei op- en afritten en klaverbladen.” Een goed voorbeeld vinden de dorps- en buurtbelangen de situatie ten zuiden van Feanwâldsterwâl. ,,Daar is een groot klaverblad gepland, maar de argeloze lezer zal dat op de kaart niet terug kunnen vinden.” Volgens de insprekers bestaan er ook alom grote twijfels over de noodzaak dat er op de nieuwe weg honderd kilometer per uur gereden mag worden. Die limiet is als onbespreekbaar uitgangspunt gepresenteerd, maar volgens bewoners van de regio zou een maximum snelheid van tachtig kilometer per uur ook voldoende zijn.

De bezwaarmakers zetten ook vraagtekens bij de belangrijkste argumentatie voor de aanleg van de Centrale As, namelijk dat deze de ontwikkeling van bedrijvigheid zou stimuleren. Andere rapporten, en ondernemers uit de regio, spreken juist van een economische omwenteling in de streek van bedrijvigheid naar recreatie en toerisme.

Volgens planning zou de aanleg van de Centrale As in 2007 moeten beginnen. De kosten zijn begroot op 219 miljoen euro. Inspreekreacties zijn tot 1 november mogelijk.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024