centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Onzekerheid blijft na tracé van Centrale As
vrijdag 5 augustus 2005 De Valom

De schade voor Hans en Thea Feenstra uit Damwoude lijkt mee te vallen. Tussen hun fraaie opgeknapte ‘boerespultsje’ aan de Joh. Dirkslaan en het gisteren bekendgemaakte tracé van de Centrale As ligt nog een weiland. Hun plekje in de ‘middle of now where’ verdwijnt wel, maar verkassen hoeven ze niet. Voor de zus van Hans uit De Valom, Janke-Griet, ziet het er slechter uit. Gisteravond bespraken Hans en Thea het tracé voor de nieuwe weg Dokkum-Nijega bij Tjalling en Janke-Griet Elzinga.

Na maanden van spanning weten de twee families eindelijk een beetje waar ze aan toe zijn. Een beetje, want 100 procent duidelijkheid is er nog niet, benadrukt Tjalling. De toegestuurde kaart met het tracé is te vaag, vindt Tjalling. ,,As ik it goed begrepen ha, komt it talúd fan dy nije dyk flakby ús hûs. Ik bin bang dat wy fanwege lûdshinder hjir net mear wenjen bliuwe kinne.’’

Vanaf de turbo-rotonde tussen Zwaagwesteinde en Veenwouden gaat de nieuwe autoweg in noordelijke richting oostelijk om Damwoude. Er komt een drie meter hoge brug over de Valomster vaart, heeft Tjalling begrepen. Daarmee kruist de Centrale As de natte as tussen het Houtwiel en de Zwagermieden, onderdeel van de robuuste natuurzone tussen de meren in de Friese Zuidwesthoek en het Lauwersmeer.

Tjalling en Janke-Griet weten nog niet zeker of hun huis plat moet voor de nieuwe weg, maar ze vrezen het ergste. ,,It wenjen hjir wurdt der noait moaier op’’, bromt Tjalling. De afgelopen tien jaar heeft de 37-jarige zelfstandige ondernemer in roestvrijstaal zijn woninkje met wat hulp verbouwd. Hij moet er niet aan denken dat hij de komende tien jaar weer altijd in de verbouwing zit. Het liefst ziet hij dat Dantumadeel hem een vergelijkbare kavel cadeau doet en zijn huis helemaal overplaatst. ,,Ik wit net oft jo graach winkelje, mar ik gean it –leafst net wer de doar út om mei de frou in keuken út te sykjen.’’

Het heeft de Elzinga’s verbaasd, dat ze gisteren meteen al een brief hadden van een ‘onafhankelijk makelaar’ die wel wilde helpen bij het zoeken naar andere woonruimte. ,,Miskien bedoele se it wol goed, mar ik tocht al even: tjonge jonge jonge. Se doare wol.’’

Tjalling en Janke-Griet zijn van plan om een adviseur in de hand te nemen. Als eerste zullen ze een bezoekje brengen aan het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel waar gedetailleerde kaarten bekeken kunnen worden. Binnen zes weken moeten betrokkenen hun bezwaren hebben ingediend. De afgegeven vergunning voor de uitbreiding van de schuur laat Tjalling voorlopig voor wat het is.

Geknipte dorpen weer één; open landschap dupe van Centrale As

Burgum – In het algemeen is er met tevredenheid gereageerd op het voorkeurstracé voor de Centrale As, een snelle autoweg van Dokkum naar de Wâldwei ter hoogte van Nijega. In Hurdegaryp, Veenwouden en Damwoude kon gisteren symbolisch de vlag uit. Uitvoering van het voorkeurstraject betekent dat de dorpen niet in tweeën worden geknipt door de provinciale wegen van Leeuwarden naar Dokkum en Buitenpost. De natuurclubs zijn minder blij: de weg tast nodeloos veel het open landschap aan.

,,Bliid”, is het overgrote deel van Hurdegaryp dat kan rekenen op een noordelijke rondweg met aansluiting op de Centrale As. Toch zegt Wietske Baars van Dorpsbelang Hurdegaryp vanaf haar vakantieadres: ,,earst sjen en dan leauwe”. In het dorp wordt volgens haar al vijftig jaar gesproken over een noordelijke rondweg. ,,De situaasje yn Hurdegaryp is net mear fan dizze tiid. Yn de spits kinne je mar op twa plakken de wei oerstekke. Oan de eastkant is dat eins net ferantwurde”, zegt ze.

Voor Dorpsbelang Veenwouden is het tracé ,,de minst kweade oplossing fan twa kweaden”, aldus woordvoerder Siebren Venema. ,,Wy woene de wei net by it spoar lâns en dat bart lokkich net.” Maar Venema blijft het betreuren dat de weg nu door een fraai stiltegebied voert. Aan de andere kant begrijpt hij dat er wat moet gebeuren aan de infrastructuur in Noordoost-Fryslân. In de vijfentwintig jaar dat hij langs de rondweg van Veenwouden woont, zijn de dagelijkse verkeersbewegingen er toegenomen van vierduizend tot veertienduizend.

In Garyp is niet iedereen even blij met het voorkeurstracé. Gekozen is voor een aftakking van de Centrale As tussen Sumar en Burgum die aan de noordkant langs Garyp gaat, maar zuidelijker dan aanvankelijk de bedoeling was (langs de Stinswei). Daarvoor is gekozen omdat flora- en faunaonderzoek heeft uitgewezen dat het aanvankelijke tracé door een gebied met hoogwaardige waterkwaliteit (kwel) zou gaan. Dat wordt niet passend gevonden. Van de nieuwe keuze worden vijf boeren de dupe. Op het industrieterrein aan de westkant van het dorp valt geluidsoverlast te verwachten.

Op de gehele route moeten tien tot vijftien woningen en bedrijven wijken voor de Centrale As.

Voor de Vereniging voor dorpsbelang Wouterswoude stond het al vast dat de Centrale As langs hun dorp zou komen. De vereniging is nu volgens secretaris J. de Vries-Dijkstra met het projectbureau uit Burgum in gesprek over de gevolgen van de komst van de weg voor het dorp. ,,Er komt ook een op- en afrit, dat kan leiden tot meer sluipverkeer. Als dat inderdaad het geval blijkt, zal daar wat aan moeten gebeuren.”

Er is draagvlak voor het voorkeurstracé. De plannen zijn in samenspraak met de ANWB en verkeersveiligheidsorganisatie 3VO gemaakt. Niet tevreden met het voorkeurstracé is It Fryske Gea. ,,Vooropgesteld, wij zijn voorstander van de Centrale As, het is niet meer te doen die wegen door al die dorpen”, zegt directeur Ultsje Hosper. Maar het voorkeurstracé dat nu voorligt, betekent volgens hem een versnippering van het open landschap. ,,De weg wijkt wel erg vaak van de bestaande weg af. Tussen Dokkum en De Valom gaat hij heel royaal om de dorpen heen, dat had niet zo ruim gehoeven. Ook tussen Veenwouden en Burgum zou de weg veel dichter langs de bestaande weg kunnen liggen en tussen Quatrebras en Hurdegaryp komt ook al een nieuwe weg door open landschap.”

Hosper vindt dat nu er vele miljoenen worden geïnvesteerd in asfalt (219 miljoen euro), er ook financiële compensatie voor de natuur moet komen. Over een afstand van tien kilometer aan weerszijden van De Valom moet volgens hem de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur voorrang krijgen.

In het voorkeurstracé wordt wel rekening gehouden met de natuur rondom De Valom. De ecologische hoofdstructuur wordt volgens de plannen doorkruist door een hoog en lang viaduct.

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024