centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Plant vertraagt mogelijk Centrale As
zaterdag 11 december 2004 Veenwouden

Bij het flora- en faunaonderzoek op het tracé van de Centrale As zijn beschermde plant- en diersoorten aangetroffen. Onderzoekers van het bureau Altenburg en Wybenga uit Veenwouden stuitten op de Spaanse ruiter (bloem), de modderkruiper (vis) en de baardvleermuis. De aanwezigheid van deze planten en dieren kan de aanleg van de Centrale As, de weg tussen Dokkum en de Wâldwei, vertragen of verhinderen. ,,Maar dat hoeft niet het geval te zijn’’, zegt D. Logemann, adviseur Ruimte en Groen bij bureau Arcadis.

In de milieueffectrapportage (MER) zal moeten staan wat de gevolgen zullen zijn voor de beschermde planten en dieren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Bij alle varianten van het tracé moet worden aangegeven hoe de schade aan de beschermde flora en fauna zoveel mogelijk wordt voorkomen. ,,Als ze de bomen waarin de zeldzame baardvleermuis zit, laten staan dan hoeft de nieuwe weg geen vertraging op te lopen’’, reageert Logemann.

De Spaanse Ruiter, een distelsoort, komt voor in de zogenaamde blauwgraslanden. Van oudsher zijn dat weilanden die ver van de boerderij af lagen. De terreinen werden niet bemest en begraasd waardoor bloemen de kans kregen zich te ontwikkelen. ,,It plak dêr’t it blomke fûn is, moat noch in restant wêze fan sa’n terrein’’, vertelt J. Bijlsma van Staatsbosbeheer.

De modderkruiper is een visje dat zich voornamelijk ophoudt in poldersloten, of sloten in veenweidegebieden. De grote modderkruiper (cobitis taenia) en de kleine modderkruiper (misgurnus fossilis) zijn bedreigd. Ze hebben een zanderige bodem nodig. Door bemesting groeien er veel waterplanten in sloten en zijn veel van deze vissen gestorven.

Meest zeldzame vondst is de baardvleermuis. Deze valt onder de zwaarste beschermingscategorie, de Europese habitatregeling.

De baardvleermuis jaagt boven paden, op open plaatsen en langs de rand van het bos, soms boven water. Een half uur na zonsondergang vliegt de baardvleermuis uit om de gehele nacht te gaan jagen. De baardvleermuis is (vrij) zeldzaam en komt in Nederland voornamelijk langs de kust in Noord- en Zuid-Holland voor. Tussen 1986 en 1997 is het aantal baardvleermuizen in Nederland echter toegenomen met ruim 80 procent.

De baardvleermuis jaagt voornamelijk in bosachtig landschap, boven paden, over open plaatsen of langs de rand van het bos. De insectenjacht begint al vroeg in de avond. Gewoonlijk jaagt de baardvleermuis alleen, maar soms ook in groepen. Hierbij geeft hij een langzame, fladderende vlucht, te zien op een hoogte van 1,5 à 6 meter.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024