centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Dokkum vreest ‘onbetaalbare’ centrale as
donderdag 13 februari 2003 Dokkum

De gemeente Dongeradeel wil de mogelijkheid houden om onder de aanleg van de centrale as uit te kunnen. Het college van Burgemeester en Wethouders is bang dat het project veel duurder wordt dan nu is geschat.

De raadscommissie grondgebied van Dongeradeel sprak gisteravond over de samenwerking van provincie en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel in de procedures die moeten leiden tot aanleg van een snelweg tussen Nijega en Dokkum.

De commissieleden willen dat er een aantal beslismomenten in de procedure wordt opgenomen. Op die momenten zal het gemeentebestuur moeten overwegen of het verder gaat met het project of niet. Met name de uiteindelijke financiering en de hoogte van het bedrag dat Dongeradeel moet bijdragen, is nog niet exact bekend.

De gemeente gaat er nu nog van uit dat ze 10,7 miljoen euro moet betalen, maar dat bedrag kan veel hoger worden, omdat nog niet bekend is waar de weg precies komt. ,,Wy prate noch hieltyd oer rûge ramingen. It iene trasee is djoerder as de oare’’, zei wethouder Boorsma gisteren tijdens de commissie grondgebied. Een aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal of een tunnel door Burgum bijvoorbeeld zou de kosten van de stroomweg aanzienlijk duurder maken. Boorsma benadrukte echter de ingeslagen weg met de buurgemeenten en de provincie te willen blijven volgen. ,,Wy geane der mei syn allen foar.’’

Ook in de gemeente Dantumadeel hebben politici vorige week hun zorgen uitgesproken over het financiële plaatje van de centrale as. De partijen in Dantumadeel vrezen dat het rijk de beloofde steun zal intrekken, nu het economisch slecht gaat.

De commissie van Dongeradeel stemde er mee in om de komende vier jaar in totaal 666.667 euro beschikbaar te stellen voor een studie naar het traject van de centrale as.

Dongeradeel heeft haar eerste succes in de planvorming behaald. Volgens Boorsma is er een principeakkoord gesloten dat de gemeente de westelijke rondweg om Dokkum versneld mag aanleggen. De werkzaamheden aan de 100-kilometerweg beginnen in 2007 in het zuiden bij Burgum, maar Dongeradeel wil in datzelfde jaar ook beginnen met de aanleg van de rondweg. Deze weg is nodig voor de ontsluiting van het uit te breiden bedrijventerrein Betterwird en toekomstige woningbouw. Boorsma wees op het belang van de ontsluitingsweg. Noordoost-Fryslân zal volgens de wethouder economisch profiteren van een betere bereikbaarheid.

De komende jaren moeten de verschillende varianten voor de centrale as verder worden uitgewerkt, een zogenaamde MER-studie worden verricht en de plannen aan de burgers worden gepresenteerd voor inspraak. In juni 2005 moeten de Provinciale Staten het uiteindelijke tracé definitief vaststellen.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024