centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Tunnel Burgum blijft in beeld
donderdag 6 februari 2003 Leeuwarden

De provincie zal toch onderzoeken of het mogelijk is de nieuwe weg van Dokkum naar de Wâldwei (de ‘centrale as’) bij Burgum door een tunnelbak en aansluitend aquaduct onder het PM-kanaal te leiden. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten woensdag opdracht gegeven, de ‘tunnelvariant’ mee te nemen in de mer/tracéstudie.

Verkeersgedeputeerde Bijman (CDA) bekende dat hij persoonlijk voorstander is van de tunnelvariant, maar daarvoor had hij binnen het college van GS geen steun gekregen. In de Staten stemde echter een grote meerderheid van de partijen in met een CDA-motie om de tunnelvariant te onderzoeken in de milieueffectrapportage annex tracéstudie die nu geschreven gaat worden. Alleen de VVD vindt dat niet nodig. Door het onderzoek naar de extra variant zal die mer/tracéstudie pakweg een half miljoen euro duurder worden, waarschuwde Bijman. De plannenmakerij zou volgens het GS-voorstel al 4 miljoen euro gaan kosten, daar komt dus nog wat bij.

Over de prijs en de kostenverdeling van de toekomstige weg zelf is nog weinig bekend. De PvdA drong er op aan dat de limiet van 152 miljoen euro gehandhaafd wordt. Andere partijen waren royaler, met name de FNP, die opnieuw uithaalde naar de plannen voor een magneetzweefbaan waarvoor een politieke meerderheid wél 200 miljoen euro wil bijdragen. De ‘eigen’ infrastructuur moet de provincie minstens zoveel waard zijn, vond FNP’er L. Folkertsma.

GrienLinks (O. Hofman) vindt dat er wel wat langzamer gereden mag worden op de toekomstige ‘stroomweg’ van Dokkum naar de Wâldwei. De tracéstudie gaat uit van 100 kilometer per uur, GrienLinks vindt 80 snel genoeg. Bijman voorspelde dat het door financiële beperkingen misschien toch niet mogelijk is om de weg overal in te richten voor een snelheid van 100 kilometer per uur.

ChristenUnie/SGP (A. van der Werf) pleitte nog tevergeefs voor het onderzoeken van een extra tracévariant ten westen van Damwoude. Het ‘zoekgebied’ voor het tracé doorsnijdt de kom van het voormalige Akkerwoude; Van der Werf stelde voor de weg door het open landschap te voeren langs het tracé van de toch al ontsierende hoogspanningsleiding. Bijman verklaarde die optie echter ,,achterhaald’’.

De provincie verkeert nog in grote onzekerheid over te verwachten rijksbijdrage voor de ‘centrale as’. Vroeger kon Fryslân voor dergelijke grote projecten standaard deels declareren bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voormalig minister Netelenbos wilde daar de rem op zetten: provincies zouden projecten tot 225 miljoen euro moeten betalen uit een vaststaand budget, de zogenoemde Gerichte Doel Uitkering (GDU). De verdeling van die pot over de provincies is echter een onbeslist twistpunt. Bovendien zijn de provincies nog met Netelenbos’ opvolger De Boer in gesprek over een verlaging van de drempel naar 112,5 miljoen euro. In dat geval zou de ‘centrale as’ wel op de begroting van Verkeer en Waterstaat horen.
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024