centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Dantumadiel stimt foar trasee
vrijdag 3 maart 2006 Damwoude

De ried fan Dantumadiel giet akkoart mei it foarkarstrasee foar de Sintrale As, de dyk dy't komme moat tusken Dokkum en Nyegea. De ried fynt wol dat de dyk mear eastlik fan Damwâld rinne moat. De dyk moat neffens de ried fjouwerbaans wurde en 100 kilometer yn de oere is de maksimumsnelheid.

De ried fan Tytsjerksteradiel hat earder besletten om it adfys oer it foarkarstrasee út te stellen. De ried fan Dongeradiel praat der freed oer.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024