centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Wer fariant op Sintrale As
maandag 13 februari 2006

Der is wer in alternatyf foar de Sintrale As, de ûntslutingsdyk dy't komme moat tusken Dokkum en Nijegea. Der wie al 'de Sintraalste As' en de ''80 plus fariant'' fan de FNP.

Moandei presentearre Grien Links syn alternatyf: De Normale As. Normaal omdat er net folle ôfwykt fan de rûte dy't minsken no folgje tusken Dokkum en Nijegea: de besteande rûte wurdt opknapt mei superrotondes, ûngelikense krusings en fytstunnels. Mear ynformaasje oer dit foarstel is te finen op de website fan Grien Links
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022