centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Aksjegroep Donia wol preferindum
zondag 5 februari 2006

De aksjegroep 'Donia Weg Centrale As' út Damwâld wol dat de gemeente Dantumadiel mei in preferindum in kar makket foar it trasee fan de sintrale as. In preferindum is itselde as in referindum, allinnich kiest de boarger by in preferindum net út ja of nee, mar út twa foarstellen.

Yn dit gefal giet de kar tusken de sintrale as dwerstroch de Wâlden of de 'Centraalste As' troch de greiden. De aksjegroep is foar it lêste.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024