centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Aksje foar Sintrale As
donderdag 26 januari 2006

De Fryske Keamer fan Keaphannel en in tal ûndernimmersferienings út Noardeast Fryslân sette freed útein mei in lobby-aksje foar de oanlis fan de sintrale As. Goed 4000 ûndernimmers krije in sticker tastjoerd dy't op bedriuwsauto's plakt wurde moat.

De Keamer en de ûndernimmersferienings wolle dat de nije ûntslútingsdyk tusken Dokkum en Garyp in fjouwerbaansdyk wurdt dêr't 100 kilometer yn de oere riden wurde mei.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024