centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Demonstraasje Andere As
maandag 16 januari 2006

It platfoarm Andere As sil moarntejûn demonstrearje by it gemeentehûs yn Damwâld. De 17 doarpsbelangen, buertferienings en aksjegroepen dy't it platfoarm oprjochte hawwe, binne tsjinstanners fan it foarstelde trasee foar de Sintrale As. Dat is de nije dyk dy't der komme moat tusken Dokkum en Garyp.

Andere As wol dat de polityk nochris goed sjocht nei de alternative trasees dy't der binne foar de nije ûntslutingsdyk fan Noardeast-Fryslân.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024