centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Undersyk sintrale as net goed
zaterdag 7 januari 2006

De aksjegroep 'Donia Weg Centrale As' út Damwâld fielt him net serieus naam troch de provinsje. De aksjegroep hie in alternatyf trajekt betocht foar de ûntslutingsdyk tusken Dokkum en de Wâldwei, de 'Centraalste As'.

De provinsje hie tasein ûndersyk te dwaan nei de helberens fan dat plan, mar neffens de aksjegroep is dat ûndersyk net goed útfierd. Al nei twa moanne makke it projektburo bekend dat de 'Centraalste As' gjin opsje is.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024