centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As fan aginda ôfhelle
zaterdag 14 januari 2006

De gemeenteried fan Tytsjerksteradiel kin yn jannewaris noch net prate oer de Sintrale As, de nije dyk tusken Dokkum en de Wâldwei. Dat fine boargemaster en wethâlders. It wie de bedoeling dat de riedsleden har mienings oer de Sintrale As mei inoar beprate soene, op grûn fan it stânpunt fan de provinsje.

B&W ha lykwols neat heard fan de provinsje, dus wurdt it ûnderwerp fan de aginda ôfhelle.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024