centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
VNO-NCW: Lis Sintrale As gau oan
zaterdag 17 december 2005

Wurkjouwersorganisaasje VNO-NCW wol dat der sa gau mooglik in ein komt oan de diskusjes oer it bêste trasee foar de Sintrale As. VNO/NCW-noard wol dat de dyk sa gau mooglik oanlein wurdt, by foarkar oer it trasee dat de provinsje foarsteld hat.

Neffens de ûndernimmersferiening is de nije dyk fan Dokkum nei de Wâldwei tige wichtich foar de ekonomyske ûntjouwing fan Noardeast-Fryslân. Sjoch foar mear ynformaasje op www.decentraleas.nl
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024