centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
FNP wol twa-baans Sintrale As
maandag 5 december 2005

De steatefraksje fan de FNP wol dat de Sintrale As in twabaans-dyk wurdt dêr't maksimaal 80 kilometer yn de oere riden wurdt. In spesjale FNP-wurkgroep hat ûnder oare oplossings betocht foar in tal knipepunten yn it troch it provinsjebestjoer betochte foarkarstrasee.

Yn it foarkarstrasee wurdt de Sintrale As foar it grutste part in fjouwerbaansdyk dêr't 100 kilometer yn de oere de maksimum snelheid is.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024