centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Alternatyf betocht Sintrale As
woensdag 2 november 2005

Der moat in ûndersyk komme nei in alternatyf trasee foar de Sintrale As. Dat fine Fryske natuer- en miljeu-organisaasjes lykas Steatsboskbeheer en It Fryske Gea.

It foarkarstrasee fan de provinsje soe de natuer en it lânskip te folle skea tabringe. De organisaasjes stelle dêrom foar om de besteande dyk tusken Dokkum en Nijegea oan te hâlden. Der moat dan wol in rûnwei om Damwâld en Burgum komme.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024