centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As moat earder klear
dinsdag 4 januari 2005

De Sintrale As moat folle earder klear wêze as yn 2015. Dat fynt boargemaster Arie Aalberts fan de gemeente Dantumadiel. De Sintrale As is de nije provinsjale dyk tusken Dokkum en Drachten, dy't soargje moat foar in bettere ûntsluting fan it gebiet.

Sân trasees wurde op dit stuit bestudearre troch de provinsje. De oanlis fan 'e dyk moat yn 2007 of 2008 út ein sette. Dat is te let foar de ekonomyske ûntjouwing, fynt Aalberts.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024