centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
De Sintrale As: fan plan oant dyk
vrijdag 7 oktober 2016

Jierrenlang is deroer praat, en jierrenlang is der ek oan wurke: de Sintrale As. Freed wurdt de dyk offisjeel iepene. Omrop Frysl‚n gie op de kop it argyf yn, en sjocht werom op de ŰfrŻne jierren. Wat is der sa al skreaun oer de wichtige dyk troch Noard-East Frysl‚n...  

➤ Augustus 2005
Presintaasje foarkarstrasee De Sintrale As

'De sintrale As' moat folle earder klear wÍze as yn 2015. Dizze oprop docht boargemaster Arie Aalberts fan de gemeente Dantumadiel. 'De Sintrale As' is in nij oan te lizzen provinsjale dyk fan Dokkum nei Drachten ta. De dyk moat soargje foar in bettere Żntsluting fan it Noardeasten fan Frysl‚n. Op dit stuit wurde der s‚n mooglike trasees fan de nije dyk troch de provinsje bestudearre.
-
De nije dyk tusken Dokkum en Nijegea, de saneamde sintrale as, sil safolle mooglik om de doarpen hinne rinne. Fan 'e moarn hawwe provinsje en belutsen gemeenten it trajekt bekend makke. De dyk sil fan 2007 Űf oanlein wurden en kostet 184 miljoen euro. Tusken Dokkum en Burgum giet it om in twabaansdyk mei mooglik in ynhelferbod. Fan Burgum nei de Waldwei by Nijegea is it in fjouwerbaansdyk. Op it trajekt komme tunnels, in fiadukt en in akwadukt. It is it grutste ynfrastrukturele projekt yn de provinsje Frysl‚n ea. It doel fan de dyk is in bettere berikberens en ekonomyske Żntjouwing fan Noardeast Frysl‚n.

➤ 2006-2008
Gemeenten sette ķtein mei it opstellen fan bestimmingsplannen

➤ Maart 2006
300 ynspraakreaksjes fanķt de omjouwing op foarkarstrasee

It drokke ferkearsplein by Quatrebras krijt gjin rotonde, mar in Żnlykflierse krusing. Dat hat Deputearre Steaten besletten neidat der noch 300 ynspraak reaksjes op de Sintrale As binnen kommen binne. Yn totaal binne der 16 wizigingen tapast yn de Żntwikkeling fan de Żntslutingsdyk foar Noard East Frysl‚n tusken Dokkum en Nyegea. Deputearre Baas fynt dat de situaasje by Quatrebras in knyppunt is dat jo mar better direkt goed oanpakke kinne. De Sintrale As sil foar in part Żnder de grŻn oanlein wurde, de dyk fan Hurdegaryp nei Noardburgum der boppe. De kosten fan de totale Sintrale As wurde troch de 16 wizigingen g‚ns heger, fan 184 miljoen euro nei 200 miljoen euro. De provinsje moat noch Żndersykje oft der op oare aspekten fan it projekt besunige wurde kin.

➤ Mei 2006
Definityf trasee De Sintrale As bekend.

➤ Maart 2007
Undertekening gearwurkingsoerienkomst tusken provinsje Frysl‚n, de gemeenten Dongeradiel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.

De oanlis fan in nije autodyk fan Dokkum nei de W‚ldwei - de saneamde sintrale as - is justerjŻn in belangrike stap tichterby kaam. De gemeenterieden fan sawol Tytsjerksteradiel as Dongeradiel binne akkoard gien mei in finansjele bydrage fan elts 12 miljoen euro. Earder fan 'e wike stimde ek Dantumadiel al foar. DÍrmei binne alle gemeenten no yn mearderheid foar de nije autodyk. In ludike aksje fan riedsleden yn Tytsjerksteradiel feroare dÍr neat oan.

➤ 2008-2009
Tariedingsproseduere Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Projektorganisaasje set ynfotrailer yn om omwenners te ynformearjen.

 

➤ Juny 2010
It Provinciaal Inpassingsplan (PIP) foar de Sintrale As is fÍststelt troch Provinsjale Steaten.

Septimber 2010
Tsien organisaasjes en priveepersoanen tekenje berop oan tsjin it Provinsjaal Ynpassingsplan by de Ried fan Steat.

Mei Żnder oare dit protestliet reizgje ferskate natuerbeskermingsorganisaasjes mei in bus troch Garyp en Burgum. De aksjefierders besykje mei folders ynwenners te oertsjŻgjen foaral protest oan te tekenjen tsjin de oanlis fan de nije fjouwerbaans sneldyk tusken Dokkum en Nijegea. Dwerstroch in nasjonaal l‚nskip. Topmodel Doutzen Kroes is boechbyld fan de aksje. De provinsje hat de lÍste moannen al bot ynvestearre yn oankeap fan grŻn foar de Sintrale As en sloop fan in tsiental wenten. Yn 2015 moatte de earste auto's oer de goed 250 miljoen euro kostjende dyk ride.

➤ Jannewaris 2011
76 organisaasjes hawwe in sjochwize yntsjinne by de Ried fan Steat om it berop fan tsjinstanners fan tafel te krijen. Sy binne foarstanners fan de Sintrale As

Hast 50 Żndernimmersklups, ynstellingen en doarpsbelangen binne ree om mei de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Dongeradiel te striden foar de komst fan in fjouwerbaansdyk fan Nijegea nei Dokkum, de saneamde sintrale as. In moanne lyn waard de oanlis fan de nije dyk skorst troch de raad van state. Alle feiten moatte nochris goed Żndersocht wurde foar't in ķtspraak dien wurdt. As de saak wer fierder behannele wurdt, mei de weth‚lder fan Dongeradiel tenei ek sprekke nammens al dy bedriuwen en doarpsbelangen.

Mear as 70 organisaasjes ha in sjenswize Żndertekene foar de Sintrale As. Fiif Żndernimersferieningen yn Noardeast Frysl‚n ha it inisjatyf naam foar de sjenswize. Sy fine dat de fjouwerbaansdyk fan Dokkum nei Nijegea der perfoarst komme moat, want it is goed foar Żnder oare de wurkgelegenheid en de leefberens. De sjenswize sil ynkoarten oanbean wurde oan it kolleezje fan Deputearre Steaten.

➤ Novimber 2011
De Sintrale as komt er, dat hat de Ried fan Steat besletten.

De oanlis fan de nije dyk tusken Dokkum en Nijegea - de sintrale As - kin trochgean. Dat hat de Raad van State yn Den Haag ķtsprutsen. De heechste rjochter giet net mei yn de beswieren fan it Fryske Gea en in oantal bewenners fan it gebiet. Tsjin de ķtspraak is gjin berop mear mooglik. De Raad van State fynt dat provinsjale steaten foldwaande oantoand hawwe dat de Sintrale As needsaaklik is, foar de berikberens en de feiligens fan Noard East Frysl‚n. De kar foar in fjouwerbaansdyk is net Żnreedlik, fynt de rjochter. Ek de beswieren fan it Fryske Gea en de ynwenners oer oantaasting fan it l‚nskip en fersteuring fan flearmŻzen binne net terjochte.

➤ Septimber 2012
Oannimmer Haarsma Infra & Milieu B.V. ķt Tjerkwerd set ķtein mei de oanlis fan de rŻnwei Garyp.

 

➤ Novimber 2012
Oannimmer Heijmans Infra GeÔntegreerde Projecten BV set ķtein mei de oanlis fan it noardlike part fan de Sintrale As.

 

➤ Maaie 2013
De k‚ns is oanwÍzich dat de plande datum fan 2015 net helle wurdt, en dat pas yn 2016 de earste auto's oer de sintrale as ride. De reden hjirfoar is dat de Żnteigeningsprosedures langer rinne.

➤ Novimber 2013
Oannimmerskombinaasje Nije Daam (Mobilis/van Gelder/J.J. de Vries) set ķtein mei wurk oan it akwadukt en de brÍge by Burgum.

➤ Febrewaris 2014
Heijmans set ķtein mei de ķtfiering fan it Noardlik part. start met de uitvoering van het noordelijk deel. Max BŲgl docht op itselde momint wurk oan de spoarŻndergong by Feanw‚lden.

 

➤ Oktober 2014
De spoarŻndertrochgong by Feanw‚lden wurdt ynskood.

De grutte betonnen tunnelbak Żnder it spoar by Feanw‚lden leit op syn plak. Der is fannacht hurd wurke om de bak op syn plak te krijen. It wurk rŻn in pear oeren fertraging op, nei't de bak fÍst kaam te sitten yn it s‚n. Mei ekstra materieel is de bak loshelle en te plak lein. De Żndertrochgong by it spoar komt op it plak dÍr't De Sintrale As Żnder it spoar Ljouwert-Grins trochgiet. Neffens it projektburo De Sintrale As sil de fertraging gjin gefolgen ha foar de fierdere planning. It is de ferwachting dat it treinferkear moandei wer gewoan oer it spoar tusken Feanw‚lden en De Westereen ride kin. Oant dy tiid wurde der bussen ynset.

➤ Jannewaris 2015
De rŻnwei Garyp is iepen foar it ferkear

➤ Septimber 2015
Noardlik part fan de Sintrale As is iepen foar it ferkear

➤ Oktober 2015
De spoortroch by Hurdegaryp wurdt ynskood.

➤ Maart 2016
BrÍgedek by Burgum wurdt derynset

Milimeter foar milimeter waard fan 'e moarn de nije fytsbrÍge oer it Prinses Margrietkanaal by Burgum op syn plak takele. In operaasje mei de nedige risiko's want it gefaarte wie mar leafst 202 ton swier. En fan 'e middei folget noch de brÍge foar it autoferkear en dy is noch krekt wat swierder. Nei oanlieding fan it insidynt ferline jier yn Alphen aan de Rijn wÍrby't twa kranen mei in brÍge omfoelen binne der ekstra berekkeningen makke sadat de operaasje feilich ferrinne soe. It ferkear oer de ‚lde brÍge waard folslein stillein foardat it takeljen begjinne soe.

Oktober 2016
De Sintrale As is iepen foar it ferkear.Bron: Omrop Fryslân...

Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracť 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024