centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Earste part Sintrale As by Broeksterwâld moandei iepen
zondag 16 augustus 2015

Autoferkear kin moandei foar it earst oer in stikje fan de Sintrale As ride. It giet om it noardlike part fan de rûte, tusken Broeksterwâld en De Westereen.

De âlde Haadwei tusken De Falom en Feanwâlden wurdt op 'e nij ynrjochte. Dêrom is derfoar keazen om it ferkear om te lieden oer de nije dyk. It noardlike part fan de Sintrale As giet offisjeel yn oktober pas iepen.

Autobestjoerders komme dan fia de turborotonde by Dokkum op de nije dyk en kinne trochride oant de rotonde by de Boppewei, flakby De Westereen. It duorret noch ûngefear in jier foardat de hiele dyk fan Dokkum nei Nijegea iepengiet.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024