centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Earste part fan de Sintrale As earder iepen
donderdag 6 augustus 2015

It earste part fan de Sintrale As is sa goed as klear. It stik fan Dokkum oant de Boppewei by De Westereen giet begjin oktober al iepen. Dat is twa moannen earder as tocht. De kommende wiken wurde de lêste puntsjes op de 'i' set. It giet dan om it pleatsen fan paadwizers en ek moat der noch in feilichheidstest dien wurde.

It ferkear kin earder ek al gebrûk meitsje fan in lyts stikje fan de Sintrale As. De dyk wurdt dan brûkt as omlieding om't de Haadwei tusken De Falom en de rotonde by De Westereen tichtgiet.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024