centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Actie rond Centrale As bij gemeente
donderdag 24 november 2005 Burgum

Twaalf mensen spraken donderdagavond in tijdens de raadsvergadering op het gemeentehuis in Burgum. De meeste mensen verzetten hun met spandoeken en woorden tegen het voorkeurstracé van de Centrale As. Een deel sprak uit eigen naam en anderen uit naam van actiegroepen (bedrijven Quatrebras, Sumar, Donia WEG, Suwâld, Voor 5.0 en platform Andere as). Alleen mevrouw Tjalma uit Suwâld gaf uitdrukkelijk aan dat het dorp Suwâld erg blij is met het huidige tracé.

Centrale vs. Centrale As
De heer Kampen uit Burgum waarschuwde voor het gevaar van tunnelvisie. "35 jier lyn siet it hjir noch foller as no. De trep siet fol. Doe gong it oer de Centrale by de Burgumermar." Met een enthousiaste burgemeeser en een raadsmeerderheid kwam het erdoor. "Der soe sels by Burgum in oansluting op it spoar tusken Ljouwert en Grins komme". Terwijl de minderheid (met Kampen als wethouder) zei dat het nooit moest, is de centrale er 30 jaar geleden toch gekomen. "Hy stiet no de helte fan 'e tiid stil en se wolle him der wei ha. Wêr't de stroam no weikomt, witte wy net iens...."

De raad werd in de vergadering gevraagd of het hudiige voorkeurstracé voldoende vooruitzichten biedt in de geest van de gesloten overeenkomst. De grotere partijen laten alles nog een beetje vaag terwijl andere partijen duidelijk met een 'nee' op de proppen kwamen. De opinie in Burgum is als volgt:

CDA (8) twijfelt
Christenunie (1) zegt nee
FNP (3) zegt nee
PvdA (4) twijfelt
GL (2) zegt nee
VVD denkt er uit te kunnen komen
GBT zegt ja mits...... met harde afspraken met provincie.

Na de pauze werden diverse knelpunten in de gemeente gedetailleerd besproken en sommigen partij kwamen met eigen oplossingen voor bepaalde problemen.

Wat verder interessant was, is een aangenomen motie van FNP/GrienLinks. In de motie wordt aan de wethouder gevraagd dat de provincie onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid van een 80 km/u weg over zoveel mogelijk het bestaand tracé. De uitkomst hiervan kan dan gezet worden naast het voorkeurstracé.
Bron: Wâldnet...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024