centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Earste asfalt Sintrale As
maandag 17 maart 2014 Damwâld

Yn Damwâld hawwe skoalbern moandeitemiddei mei de deputearren Johannes Kramer en Sietske Poepjes it offisjele startsein jûn foar de wurksemheden oan de Sintrale As tusken Dokkum en De Westereen. Oannimmer Heijmans sil de kommende twa jier dwaande wêze mei de oanlis fan in dûbelbaans autodyk. By Feanwâlden wurdt in spoarûndertrochgong makke.

Yn 2015 moat de nije dyk tusken Dokkum en Nijegea-Drachten klear wêze. It trasee by Damwâld is it earste diel fan de Sintrale As dêr't asfalt lein wurdt.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024