centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Gjin heger berop Sintrale As
vrijdag 30 augustus 2013

De Stichting Better As giet net yn heger berop tsjin de útspraak fan de rjochtbank dat it trasee fan de nije dyk tusken Dokkum en de Wâldwei net wer op de aginda fan provinsjale steaten hoecht te kommen. Better As hie in alternatyf foar de sintrale as betocht, en woe dat dat bepraat wurde soe troch de provinsje. Mar de rjochter fûn dat net nedich, omdat de plannen net hielendal nij binne, it giet om wat wizigings dy't Better As foar eagen hat.

De stichting leit him del by de útspraak, mar hat noch wol in brief stjoerd nei alle steateleden om de stânpunten nochris ûnder de oandacht te krijen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024