centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Wurk oan As begjint by Garyp
vrijdag 21 september 2012

Ein septimber wurdt der in begjin makke mei de oanlis fan de Sintrale As. It giet dan om de rûnwei om Garyp. Mei in spesjale sânsûger wurdt fanút de Wide Ie mei in parslieding sân nei it depot brocht. Sa wurdt transport oer de dyk safolle mooglik beheind.

En ek al mislearje de ûnteigeningsprosedueres foar de Sintrale As, dochs ferwachtet de provinsje dat de dûbelbaans autodyk yn 2015 yn gebrûk nommen wurde kin.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024