centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As rint fertraging op
woensdag 22 augustus 2012

De oanlis fan de Sintrale As rint in healjier oant in jier fertraging op. Dy tiid stiet derfoar om de ûnteigeningsproseduere op 'e nij te dwaan. Dat sizze spesjalisten yn ûnteigeningsprosedueres. De eigeners binne yn it foardiel. Sy steane sterk no't minister Schultz by keninklik beslút sein hat dat de provinsje flaters makke hat by it ûnteigenjen foar de Sintrale As. De provinsje wie te hastich of kaam te let mei in oanbod. Der komt no grutte tiidsdruk op te stean, neffens advokaat Van Dijk dy't in groep eigeners fertsjintwurdiget.

In keninklik beslút as dit komt net faak foar. De tariedings foar de dyk binne yn folle gong, mar offisjeel is de oanlis noch net begûn.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024