centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
VVD: fragen oer Sintrale As
woensdag 22 augustus 2012

De VVD-steatefraksje hat skriftlike fragen steld oan it kolleezje oer de flaters by de ûnteigeningsproseduere foar de Sintrale As. De VVD wol witte wêrom't it kolleezje net sels nei bûten kaam is mei it nijs, hoe't de flaters makke binne en wat dit no bestjut foar de oanlis fan de dyk tusken Dokkum en Nyegea. Tiisdei waard bekend dat de provinsje yn 350 gefallen te gau begûn is mei it ûnteigenjen fan grûn of net mei in goed oanbod kaam is. Of minsken gjin tiid gund hat te reagearjen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024