centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Steaten: hobbel yn Sintrale As
dinsdag 21 augustus 2012

De koälysjepartijen yn provinsjale steaten lizze net wekker fan de útspraak fan de Kroan dat de provinsje grutte flaters makke hat yn de ûnteigeningsprosedueres foar de Sintrale As. It CDA en de PvdA tinke dat der net folle fertraging optrede sil, sy neame de flaters in 'hobbel' dy't nommen wurde moat.

GrienLinks is skokt troch it nijs dat de provinsje sokke grutte flaters makke hat. De provinsje wie yn 350 gefallen fierstente betiid begûn en ek faak te let mei it oanbod fan kompensaasje.

De provinsje hat sein dat se net earder as begjin septimber mei in reaksje komme sil op it rapport fan de Kroan.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024