centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Grutte flaters by Sintrale As
dinsdag 21 augustus 2012

De provinsje Fryslân hat grutte flaters makke by de grûnûnteigening foar de oanlis fan de Sintrale As. Dat is de konklúzje fan it ûndersyk dat de Kroan dien hat. De Kroan is it heechste orgaan fan de ùtfierende macht. De provinsje hat yn hûnderten gefallen it oanbod te let dien of de ûnteigeningsproseduere te gau opstart.

De Sintrale As is de noch oan te lizzen ûntslutingsdyk fan Dokkum nei Nyegea. It wol net sizze dat de Sintrale As no hielendal fan de baan is, mar der moat in soad wurk opnij dien wurde en dat kostet in soad tiid en jild.

De grûneigners fiele de útslach as in oerwinning. De provinsje woe noch net reagearje, mar jout wol ta dat der flaters makke binne.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024