centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Jongeren foar de Sintrale As
zaterdag 28 april 2012

Inkele tsientallen jongeren út Noardeast Fryslân komme yn aksje om de tsjinstanners fan de Sintrale As tsjin te hâlden. Dy besykje nammentlik om mei ferskate aksjes de Sintrale As wer op de aginda te krijen. Der wurdt ûnder oare in benefytkonsert hâlden, wêrmei't besocht wurdt hântekens op te heljen.

Neffens de jongeren is de As krekt fan grut belang foar de regio. Se wolle graach yn de regio wenjen bliuwe mar ek in flugge ferbining hawwe mei doarpen lykas Drachten en it Hearrenfean.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024