centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
As opnij troch Steaten
zaterdag 28 april 2012

Der komt in boarger-inisjatyf oer de sintrale as. It giet om in goedkeapere fariant en ien dy't better foar de natuer is: twabaans. Freed wie der in benefytconcert yn de Westerein om de lêste hântekens binnen te heljen.

Tal fan Fryske artisten kamen op it poadium en songen foar sa'n tachtich minsken yn de seal. Der moasten 1500 hântekens komme en dy binne der. De sintrale as moat dus opnij yn de Provinsjale Steaten behannele wurde.

Fiif âld Steateleden fan GL, it CDA, D66, de FNP en de PvdA binne mei in alternatyf plan op de proppen kaam en organisearden de aksje dy't ôfsletten waard mei de jûn yn de Westerein.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024