centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Wurk Sintrale As giet troch
dinsdag 17 april 2012

It wurk oan de Sintrale As hoecht net stillein te wurden, dat hat de rjochter fan 'e moarn útsprutsen. De Stichting It Griene Erfguod hie frege om it wurk stil te lizzen, omdat dat skealik wêze soe foar de nêsten fan in tal fûgelsoarten en flearmûzen. Dat is yn striid mei de Flora- en Faunawet.

De rjochter hat dat fersyk ôfwiisd, omdat er fynt dat de fûgels en flearmûzen net yn it gedrang komme by de oanlis fan de nije dyk.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024