centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Jild foar Sintrale As-gebiet
vrijdag 6 april 2012

De provinsje wol 37,5 miljoen euro beskikber stelle foar de ûntwikkeling fan it gebiet om de Sintrale As hinne. It jild kin brûkt wurde foar ferbetterings op it mêd fan lânskip, lânbou, natuer, wetter, rekreaasje en toerisme. Mei jild fan oare oerheden sil sels foar 60 miljoen euro ynvestearre wurde.

Deputearre Johannes Kramer fynt de ynvestearrings in goeie saak foar de streek, dy't bot meitocht hat oer de plannen by de komst fan de nije dyk tusken Dokkum en Nyegea. Mei-inoar wurdt 7000 bunder grûn om de dyk oanpakt.

De provinsje wol de gebietsûntwikkeling betelje út de opbringst fan NUON-oandielen. Provinsjale Steaten moat der noch wol oer beslute.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024