centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Aksje alternatyf Sintrale As
maandag 2 januari 2012

It alternatyf fan fiif âld-steateleden foar in soberder Sintrale As, is 50 oant 100 miljoen goedkeaper as it provinsjale plan. Dat sizze fiif âld-politisy dy't it plan útwurke ha. De eardere steateleden fan ferskate partijen fine dat it plan foar de Sintrale As achterhelle is troch befolkingskrimp en ûnferantwurde djoer yn dizze tiid fan besunigings.

Se hawwe in alternatyf útwurke dat foar in grut part deselde rûte folget as it provinsjale plan, mar út minder fiadukten en yngewikkelde oanslutings bestiet.

Arsjitekten Gunnar Daan en Jan Doede Niemeijer, dy't ek direkteur romtlike oardering yn Tytsjerksteradiel wie, ha de plannen mei de âld-steateleden útwurke. De fiif âld-steateleden wolle har plan graach oan Deputearre Steaten presintearje.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024