centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Utspraak oer Sintrale As
maandag 7 november 2011

De Raad van State docht op woansdei 9 novimber útspraak oer de Sintrale As. De provinsje Fryslân wol dat der in twabaans dyk komt tusken Dokkum en Nijegea om de feilichheid en de leefberens yn'e doarpen te ferbetterjen. It Fryske Gea en in groep omwenners binne tsjin de plannen yn ferset kommen. Se fine dat der better ûndersyk dien wurde moat nei de ferkearsprognoses. Neffens harren kinne de problemen ek ferholpen wurde mei in oer plan: it griene alternatyf.

Dit giet foar in grut part oer de besteande rûte, mar wol om de doarpen hinne. Ek is der beswier makke om't de Sintrale As troch in bysûnder greidefûgelgebiet gean sil.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024