centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Utstel útspraak Sintrale As
woensdag 26 oktober 2011

De útspraak oer de Sintrale As is útsteld. De Rie fan Steat soe eins dizze wike útspraak dwaan, mar hat mear tiid nedich om ta in goed oardiel te kommen. Yn de sitting fan 15 septimber koene foar- en tsjinstanners fan de dyk har stânpunten fertelle. It gie om saken as lûdsnoarmen, natuer en ferkearfeiligens.

De útspraak is no oer seis wiken. It Fryske Gea hat al oankundige net mear yn berop te gean en him by de útspraak del te lizzen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024