centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As foar Rie fan Steat
donderdag 15 september 2011

De Sintrale As wurdt tongerdei behannele troch de Rie fan Steat. De oanlis fan de nije dyk Dokkum-Nijega soarget al jierren foar ûnrêst. De provinsje tinkt sa Noardeast-Fryslân better berikber te meitsjen. Mar oaren sizze dat dêr gjin needsaak ta is. Se binne ek benaud foar oantaasting fan greidefûgelgebieten.

Foar- en tsjinstanners fan de nije dyk kinne ynsprekke by de Steatsrie. Dan giet it om saken lykas lûdsnoarmen, natuer, ferkearsfeiligens en leefberens.
De útspraak komt nei ferwachting oer seis wiken. It Fryske Gea hat al oankundige net mear yn berop te gean en him by de útspraak del te lizzen.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024