centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Needsaak Sintrale As betwivele
zondag 6 februari 2011

De kâns dat de Ried fan Steat de oanlis fan de Sintrale As hielendal blokkearret, is wer grutter wurden. Yn in ûndersyk yn opdracht fan de Ried wurde grutte fraachtekens set by de needsaak en de gefolgen fan de nije dyk tusken Dokkum en Nyegea.

Sa is der neffens de lanlike noarmen hielendal gjin berikberensprobleem mei it noardeasten fan Fryslân en binne der ek oare oplossings om de ferkearsfeiligens te ferbetterjen.

De dyk is eins te grut foar it lânskip dêr en hoecht ek hielendal net fjouwerbaans útfierd te wurden. Fierder binne der ek gjin hurde sifers dy't oantoane dat de Sintrale As in behoarlik ekonomysk effekt hat. It ûndersyk is útfierd troch de fêste adviseur fan de Ried fan Steat foar dit soart saken, de stifting Stab.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024