centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Manmachtich foar Sintrale As
woensdag 5 januari 2011

Hast 50 ûndernimmersklups, ynstellingen en doarpsbelangen binne ree om mei de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Dongeradiel te striden foar de komst fan in fjouwerbaansdyk fan Nyegea nei Dokkum, de saneamde Sintrale As. In moanne lyn waard de oanlis fan de nije dyk skorst troch de Ried fan Steat.

As de saak wer fierder behannele wurdt, mei de wethalder fan Dongeradiel tenei ek sprekke foar al dy bedriuwen en doarpsbelangen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024