centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Aksje foar oanlis Sintrale As
zondag 19 december 2010

Undernimmersferienings yn de gemeenten Dongeradiel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel begjinne mei in aksje foar de oanlis fan de Sintrale As. De ûndernimmers dogge in oprop oan alle ûndernimmersferienings, doarpbelangen en maatskiplike organisaasjes om de krêften te bondeljen.

De ûndernimmers wolle mei in petysje komme. Dy petysje moat foar 27 desimber yntsjinne wêze by de Rie fan Steat.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024