centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Foarearst gjin Sintrale As
donderdag 25 november 2010

De Sintrale As mei foarearst net oanlein wurde. Dat hat de Ried fan Steat tongersdei útsprutsen. De needsaak fan de oanlis fan de dyk kin net oantoand wurde, seit de Ried. It provinsjaal ynpassingsplan foar de dyk is skorst troch de Ried.

Op grûn fan de ferkearsprognoazes en befolkingssifers, is der twivel oer de needsaak fan de nije dyk. Dêrom is it neffens de heechste rjochter ek net needsaaklik om wichtich greidefûgel-gebiet noardlik Garyp op te offerjen.

Nei de befolkingssifers moat nij ûndersyk dien wurde fan de Ried fan Steat. Under mear It Fryske Gea hie de Ried fan Steat frege in streek troch it plan te setten.

Direkteur Ultsje Hosper fan It Fryske Gea reagearret ferrast op de útspraak. De oanlis fan de nije dyk soe takom jier begjinne. Der folget ek noch in boaiemproseduere tsjin de nije dyk.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024