centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Gea bliid mei nijs Sintrale As
donderdag 2 september 2010

It Fryske Gea is optein oer it nijs dat de ferdûbeling fan de Sintrale As ta diskusje steld wurdt. Ut in evaluaasje fan it provinsjaal ferkears- en ferfiersplan docht bliken dat de groei fan it ferkear minder is as earder tocht. It gefolch is dat de ferdûbeling fan it noardlik part net mear perfoarst needsaaklik is.

Lang is aksjefierd tsjin de oanlis fan de dyk. It Gea hie in alternatyf betocht mar dat waard ôfsketten. Dy fariant kin no wer op tafel.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022