centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Opnij diskusje Sintrale As
donderdag 2 september 2010

De diskusje oer in fjouwerbaanske Sintrale As, de dyk fan Dokkum nei Nijegea komt wer werom. In evaluaasje lit sjen dat de groei fan it ferkear op it noardlik part fan de rûte tafalt en dat it oanlizzen net mear perfoarst needsaaklik is. Dat jildt net foar it súdlik part, it stik fan Quatrebras nei Nijegea.

Der is in soad ferset tsjin de plannen sa't dy der no lizze. Benammen natuerklups binne poer tsjin de fjouwerbaansdyk op it noardlik part.

Deputearre Steaten wolle no earst yn petear mei de natuerklups en oare groepen om in stânpunt te bepalen oer hoe't de Sintrale As definityf oanlein wurde moat.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024