centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Fragen GL oer Sintrale As
woensdag 30 juni 2010

GrienLinks yn de Twadde Keamer wol opheldering fan minister Huizinga fan VROM oer de Sintrale As. Neffens de fraksje hie deputearre Piet Adema op twitter set dat de minister de Sintrale As stipet. Se soe beswieren dêrtsjin ynlutsen hawwe. Dat soe betsjutte dat Huizinga tefreden is oer de ynpassing fan de dyk yn it lânskip.

GrienLinks wol graach witte oft it berjocht kloppet en as dat sa is, op basis wêrfan't de beswieren ynlutsen binne.

Ek wol de fraksje witte oft de minister oertsjûge is fan nut en needsaak fan de fjouwerbaansdyk fan Dokkum nei Drachten. GrienLinks hellet fierder oan dat 2300 ynwenners yn it gebiet tsjin de oanlis binne omdat it net past yn it lânskip.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022