centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Gea wol prate oer kompromis-As
donderdag 17 juni 2010

It Fryske Gea wol bêst op fersyk fan Provinsjale Steaten mei deputearre Adema oer de Sintrale As prate, mar dan moat wol in kompromis mooglik wêze oer de oanlis fan de dyk tusken Dokkum en Nyegea. Sa lang de provinsje fêsthâldt oan it sels keazen trasee mei in fjouwerbaansdyk, hat in nij petear gjin doel, seit direkteur Hosper fan It Fryske Gea.

Mei 9 oare organisaasjes én sjongeres Nunke Laverman liet It Fryske Gea woansdei in muzikaal protest hearre.

De steaten soene in beslút oer de komst fan de dyk útstelle moatte, sizze dizze njoggen organisaasjes. Dat sit der nei alle gedachten net yn. Nije wike woansdei is nei alle gedachten in dúdlike mearderheid fan provinskjale steaten foar de komst fan de fjouwerbaansdyk.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022